والری ژیسکاردستن و هوشنگ نهاوندی


4639 بازدید

والری ژیسکاردستن و هوشنگ نهاوندی
۱۲ مهر ۱۳۵۵ والری ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه و هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه