26 اردیبهشت 1386

والری ژیسکاردستن و هوشنگ نهاوندی


والری ژیسکاردستن و هوشنگ نهاوندی
۱۲ مهر ۱۳۵۵ والری ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه و هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه