حبیب ثابت ( ثابت پاسال ) و ریچارد نیکسون رئیس جمهور امریکا


ثابت پاسال یهودی بهایی شده یکی از مهم ترین مهره های آمریکا در ایران بود که در سالهای حکومت پهلوی توانسته بود از طریق روابط با ساواک ف دربار شاه ، انگلیس ، فراماسونرها و در نهایت آمریکایی ها به ییکی از ثروتمند ترین و با نفوذ ترین سرمایه داران ایرانی تبدیل شود. او طی سه دهه توانست جاپای محکمی برای اربابان آمریکایی خود در ایران ایجاد کند یکی از مهم ترین خدمات او به امریکایی ها تاسیس تلویزیونی بود که از سال 1337 فیلم های آمریکایی را به زبان اصلی و در مواردی دوبله شده برای مخاطبان خود در تهران بخش می کرد. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
حبیب ثابت ( ثابت پاسال ) و ریچارد نیکسون رئیس جمهور امریکا