هژبر یزدانی 50 میلیارد ریال پول بانک را خورد


2134 بازدید

سند زیر گزارش تحقیق ساواک به دفتر ویژه بازرسی شاهنشاهی راجع به اقدامات هژبر یزدانی است.


هژبر یزدانی 50 میلیارد ریال پول بانک را خورد