18 خرداد 1400

هژبر یزدانی 50 میلیارد ریال پول بانک را خورد


سند زیر گزارش تحقیق ساواک به دفتر ویژه بازرسی شاهنشاهی راجع به اقدامات هژبر یزدانی است.


هژبر یزدانی 50 میلیارد ریال پول بانک را خورد