نخستین روزنامه مصور در ایران


نخستین روزنامه مصور در ایران
پس از گذشت ده سال و انتشار 471 شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه که از سال ۱۲۶۷ هجری قمری در حال انتشار بود، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم و معارف وقت، ادارهٔ چاپخانه دولتی و مدیریت این روزنامه را به میرزا ابوالحسن خان صنیع‌الملک سپرد. صنیع‌الملک خود تصویرگر بسیاری از نقاشی‌های درج شده در این روزنامه بود. نام روزنامه وقایع اتفاقیه را از شماره ۴۷۲ در تاریخ ۵ صفر ۱۲۷۷ هجری قمری به روزنامه "دولت علیه ایران" تغییر داد. افزون بر تغییر نام، تغییر و تحولات دیگری نیز در این روزنامه به چشم می‌خورد که شاخص ترین و مهمترین آن، اضافه شدن تصاویر بدان بود. بر این اساس، روزنامه دولت علیه ایران نخستین روزنامه مصوری است که در تاریخ ایران انتشار یافته‌است.

پس از تغییر نام ، انتشار این روزنامه تا شماره 668 یعنی 197 شماره ادامه یافت تا اینکه در تاریخ هفتم شوال ۱۲۷۸ هجری قمری تعطیل گردید. این روزنامه گرچه هر روز منتشر نمی شد اما بواسطه حمایت دولتی و استقبال نسبی مردم از آن، و اینکه نخستین روزنامه مصور انتشار یافته در تاریخ ایران محسوب می‌شد، نام خود را در تاریخ مطبوعات ایران ثبت کرده است.