شهید چمران متخصصِ متعهد در دوران تحصیل


شهید چمران متخصصِ متعهد در دوران تحصیل

شهید مصطفی چمران جهادگری که عرصه علم و دین  ، تخصص و تعهد را با هم پیوند زده بود و توانست در جهاد اکبر و جهاد اصغر پیروز باشد. 
کارت تحصیلی شهید چمران در البرز

چمران در دبیرستان البرز 1331

دبیرستان البرز 1331 در کنار دوستان

شهید چمران کلاس اول دبیرستان دارالفنون 1327