شهید چمران متخصصِ متعهد در دوران تحصیل


شهید مصطفی چمران جهادگری که عرصه علم و دین  ، تخصص و تعهد را با هم پیوند زده بود و توانست در جهاد اکبر و جهاد اصغر پیروز باشد. 


شهید چمران متخصصِ متعهد در دوران تحصیل کارت تحصیلی شهید مصطفی چمران


کارت تحصیلی شهید چمران در البرز

چمران در دبیرستان البرز 1331

دبیرستان البرز 1331 در کنار دوستان

شهید چمران کلاس اول دبیرستان دارالفنون 1327