وقتی که فراماسونرهادر ایران علیه حقوق بگیران سیا افشاگری می کنند


وقتی که فراماسونرهادر ایران علیه حقوق بگیران سیا افشاگری می کنند
پس از انتشار کتاب فراموشخانه و فراماسونری در‌ ایران‌ که‌ بـه دسـت اسـماعیل رایین تدوین شد و در ایران توزیع گردید،موج گسترده‌ای از واکنشها را‌ برانگیخت که توأم با شگفتی و گـاه وحشت‌ بود.این عکس العمل در میان‌ دولتمردان نظام شاهنشاهی به‌ نحوی‌ بود کـه تقریبا همه آنها بـا تـأکید بر رقابت سازمانهای اطلاعاتی انگلیس و امریکا در ایران و حمایت از رجال ایرانی وابسته به خود گفتند که این اقدام توسط CIA صورت گرفته است‌.برای نمونه دکتر بهبهانی نماینده مجلس‌ شورای ملی در این مـورد اظهار داشت:«قطعا دستگاههای امنیتی مملکت باید از تشکیلات این دسته‌ [فراماسونرها]خبردار می‌شدند.اگر خبر داشته و اقدامی نکرده‌اند دلیل این‌ نیست‌ که فراماسونری‌ مورد تأیید دولت هم می‌باشد(!)از طرفی چون بین دستگاه سـیا (CIA) کـه سازمان جاسوسی و امنیتی‌ امریکا است و دستگاههای جاسوسی انگلیس رقابت وجود دارد و امریکاییها در دنیا می‌خواهند‌ نفوذ‌ انگلیسیها را که به وسیله افراد گروه فراماسون در تمام کشورهای جهان نفوذ دارند ریشه‌کن کنند،لذا اسماعیل رایـین نـویسنده کتابه به تحریک سیا این کتاب را انتشار داده‌ است‌ تا مشت رجال ایران باز شود...بعید نیست دستگاه سیا کار می‌کنند منتشر کند و انتقام خود را بگیرد.»

متن اسناد به شرح ذیل است:

برگ خبر

از‌ 327 به 820

موضوع:لیست افراد منتسب به سازمان سیا بدینوسیله سه برگ فتوکپی لیست منتشره در مورد اشخاصیکه مـنتسب بـه سـازمان سیا‌ معرفی‌‌ شده‌اند‌ به پیـوست ایـفاد مـیگردد.ضمنا شایع است که‌ لیست‌ مزبور را فراماسونهای ایران تهیه و منتشر نموده‌اند.

شما اطلاع دارید که چـندی پیـش یـک‌ جلد‌ اثر‌ هجائی دیگر بنام(فراماسون در ایران)بـقلم‌ اسـمعیل رائین در‌ شهر رم چاپ شده بود.

آقای رائین در کتاب خود علیه عده زیادی از اشخاص و رجال سیاسی و اجتماعی‌ محترم‌ ما‌ بـا تـوهین و اتـهام بی‌اساس بقلم‌فرسائی پرداخته میخیزد.

معلوم است که یک‌ نفر‌ مـانند آقای رائین نمیتوانست شخصا چنین اسناد و مدارک زیادی برای‌ نوشتن این چنین کتابی در اختیار‌ خود‌ داشته‌ باشد مـا بـطور دقـیق اطلاع داریم که این کتاب از طرف امریکاییها‌ و به‌ تحریک‌ آنان و بـا مـدارک و اسناد آنها نوشته شده است.هیچ لزومی ندارد که درباره مقصود‌ واقعی‌ سیا‌ برای انتشار ایـن کـتاب در شـهر رم و ارسال مخفی آن بایران‌ توضیحاتی بدهیم.

در‌ این‌ کتاب آقای رائین است 830 نفر عـضو فـراماسون در ایـران را ذکر مینماید‌.این‌‌ حقوق‌بگیر‌ امریکائی در کتاب خود چیز تازه‌ای درباره وجود فراماسون در ایران فـاش نـکرد امـا‌ واقعا‌ فراماسون در کشور ما وجود دارد وظیفه واقعی این لژ برای همه معلوم‌ است‌ ولی‌ آقـای‌ رائیـن ذکر لژها و باشگاههای امریکائی را در ایران که واقعا بضرر ملت ایران و کشور‌ ما‌ عـمل و فـعالیت مـیکنند فراموش کرده است.

البته ما میتوانستیم به آقای رائین‌ در‌ وظیفه‌(شرافتمندانه)او برای آگاه کـردن افـکار عمومی‌ کشور ما درباره عمل تخریبی بیگانگان در ایران‌ کمک‌ بکنیم‌ و تعداد بیشتری از اعـضا لژهـای‌ آمـریکائی را که با سیا تماس دارند‌ یا‌ از عوامل و مأمورین این سازمان هستند مثال بیاوریم.

آ

آموزگار،جـمشید از وزارت دارایی

الف

ابـوسعدی،صالح شرکت ملی نفت- اربابی،نصرت‌ الله‌ سپهبد- اسکندری،ناصرالدین بانک‌ ایران‌ و غرب - افشار،امیرخسرو وزارت امورخارجه- افـضل،مـنوچهر دانشگاه تهران-امـیرقاسم،معینی مجلس- انصاری‌، عبد‌ الرضا انجمن‌ ایران و امریکا-انصاری،هوشنگ سفیرکبیر ایران در آمریکا.

ب

باتمانقلیچ،داریوش وزارت دارایی- بتمانقلیچ،هـوشنگ وزارت امورخارجه - بـکائی،مصطفی سازمان برنامه -بهرام زاده‌ ابراهیمی‌ سازمان برنامه - بهروز،جهانگیر مطبوعات - بهادری،کریم پاشا‌ نخست وزیری بیت‌ منصور،ویلسون‌ پزشک.

پ

پاکدامن‌،پرویز‌ ، پزشک- پزشکان،فریدون مطبوعات.

ت

تـدین،فـضائی سپهبد -تهرانی،احمد‌ وزارت امورخارجه.

ث

ثریا‌،سید مهدی ساز شورای عالی اقتصاد.

د

درودیان،رضا ، سازمان برنامه - دیبا شرکت پپسی کولا.

ر

رائین،اسمعیل ، مطبوعات- رزم‌آرا ،خـلیل اسـعد مطبوعات -رسائی،فرج‌ اله‌ دریادار .

ز

زارع،محمود دانشگاه ملی- زاهدی،اردشیر وزارت امور خارجه

س

سـاکینیان،سـواک‌ مجلس- ساهلیکان‌،دانیل کارخانه پپسی کولا -سعدی،عـلیمحمد شرکت ملی نفت

ش

شـاشوا،ویلیام شرکت فرد موتور-شاهنده،بهمن مجلس -شهبازی،شاهپور بانک اعتبارات ایران -شیدائی کارخانه گلگیت .

ص

صنعتی،همایون شرکت فرانکلین.

ض

ضرغام،علی‌ اکبر‌ بانک اصناف.

ط

طـوفانیان،حـسن سپهبد.

ظ

ظفری،یدالله وزارت بهداری .

ع

عالیخانی،علی‌ نقی‌ وزارت اقتصاد- عـتیق،حسن‌ انجمن ایران و آمریکا-عظیمی‌،عبد‌ الرسـول مطبوعات.

ف

فـرمانفرمائیان،خداداد بانک مرکزی ایران.

ک

کمال‌،عزیزالله سپهبد.

م

مبصر،مـحسن سپهبد - مـتین،حسن مجلس- مشفق احمد بانک اعتبارات ایران- مرتضوی،تقی سازمان برنامه - مفیدی‌راد،پورفرخ جامعه دوستان امریکائی خاورمیانه‌ -میراحمدیان‌،رضاشرکت‌ پتروشیمی ایـران-

مـمتاز‌،امیر‌ هـوشنگ‌ وزارت امورخارجه.

ن

نـوائی،افـراسیاب وزارت امورخارجه -نیامی،علی وزارت کشور.

و

وفا،حـسین مجلس.

هـ

همایون،داریوش مطبوعات.

اینجا با بـعضی از کـارمندان اداره‌ها‌ و مؤسسات امریکائی در ایران که اغـلب آنـها جـز سـیا و یـا حقوق‌ بگیران ایرانی تـماس دارنـد شما را آشنا می‌کنیم.گروه فرماسونهای ایرانپانوشت:

(1)-سند ساواک،41471‌/20‌/هـ/8،20/12/47.بـرای آگـاهی بـیشتر از چگونگی انتشار کتاب فراموشخانه و فراماسونری‌ در ایران و واکـنشهای پیـرامون آن ر.ک:اسـناد فـرماسونری در ایـران،ج 2،تـهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1380،صص‌ 364‌-317.