آخرین تصویر از حضور رضا شاه در یک مراسم رسمی


تهیه و توضیح عکس از سید جواد جوادی
597 بازدید
رضاشاه دانشکده افسری

در 28 مرداد 1320 رضاشاه به اتفاق ولیعهد به قرارگاه تابستانی اقدسیه رفت تا در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده افسری شرکت نماید. در این مراسم نخست وزیر رجبعلی منصور به اتفاق هیأت دولت نیز حضور داشتند. دانشنامه فارغ التحصیلی به علیرضا پهلوی نیز در این مراسم  اهدا شده است. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
آخرین تصویر از حضور رضا شاه در یک مراسم رسمی
اهدا دانشنامه فارغ التحصیلی توسط رضا شاه به فرزندش علیرضا پهلوی

روزنامه اطلاعات روز 29 مرداد 1320