شاپور بختیار هنگام معرفی کابینه خود در صحن مجلس شورای ملی


شاپور بختیار هنگام معرفی کابینه خود در صحن مجلس شورای ملی
عکس مربوط به سخنرانی شاپور بختیار در روز 21 دی ماه 1357 هنگام معرفی اعضای هیات دولت و برنامه پیشنهادی در جلسه علنی مجلس شورای ملی؛ است.

اسامی وزیران هیات دولت شاپور بختیار :

1- وزیرکشور: شاپور بختیار

2 - وزیر کار و امور اجتماعی: منوچهر آریانا

3 - وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی: سیروس آموزگار

4 - وزیر صنایع و معادن: دکتر عباسقلی بختیار

5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی: دکتر رستم پیراسته

6 - وزیر جنگ: تیمسار ارتشبد جعفر شفقت

7 - وزیر بهداری و بهزیستی: دکتر منوچهر رزم‌آرا

8 - وزیر مسکن و شهرسازی: مهندس جواد خادم احمدآبادی

9 - وزیر آموزش و پرورش: دکتر محمدامین ریاحی

10 - وزیر پست و تلگراف و تلفن: مهندس لطفعلی صمیمی

11 - وزیر کشاورزی و عمران روستایی: منوچهر کاظمی

12 - وزیر دادگستری: یحیی صادق‌وزیری

13 - وزیر امور خارجه: احمد میرفندرسکی.