تصویب لايحه اصلاحات ارضی در مجلس شورای ملی و سنا

اصلاحات ارضی در ایران


سند پیش رو درباره گزارش ساواک در مورد اظهارات رییس دانشکده علوم دانشگاه تهران (فریدون فرشاد) درخصوص تضاد سیاست‎های آمریکا و انگلیس در ایران در زمینه های اصلاحات ارضی، شرکت زنان در فعالیت‎های اجتماعی و نمود آن در اختلافات دولت با روحانیون است. 

اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت بود از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی که ادعا شد به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه صورت می‌گیرد. اصلاحات ارضی در کشور به دستور شاه ایران محمدرضا پهلوی و نخست وزیران علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییراتی در شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین‌نامه‌های آن، از جمله قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور به اصطلاح  انقلاب شاه و مردم بود.

 لایحه موسوم به اصلاحات ارضی در ایران  مشتمل بر چهار ماده به استناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به ‌زارعین مستأجر درموارد خاص در جلسه روز یکشنبه 1349.9.29 به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شورای ملی و در‌جلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه 1349 خورشیدی به تصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسید.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اصلاحات ارضی در ایران