تصاویری از میدان توپخانه ( میدان سپه ) در عصر رضاشاه


2591 بازدید

تصاویری از میدان توپخانه ( میدان سپه ) در عصر رضاشاه