06 خرداد 1388

تصاویری از میدان توپخانه ( میدان سپه ) در عصر رضاشاه


تصاویری از میدان توپخانه ( میدان سپه ) در عصر رضاشاه