اسناد مبارزه شهید محمد جواد شرافت در ساواک


در اینجا پنج سند از گزارش های ساواک در مورد زندگی سید محمد جواد شرافت ارائه شده است برای آشنایی بیشتر با این شهید عرصه فرهنگ به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=97ob8kl0


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اسناد مبارزه شهید محمد جواد شرافت در ساواک
تشکیل جلسات مخفی در دماوند جهت آموزش به نوجوانان و جوانان

نمونه ای از دستخط شهید شرافت در دفاع از اقدام های فرهنگی خود

اسامی معلمان مبارزی که به شهرهای مختلف تبعید شدند نام شهخید شرافت در ردیف چهارم دیده می شود

حکم تبعید شهید شرافت به گناباد