بحرین جزء لاینفک ایران است


روزنامه اطلاعات؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۳:

«مندرجات بعضی از جراید اروپا که با پست اخیر به اداره واصل گردیده است ما را وادار نمود مرتبه دیگر عنوان فوق را در صدر روزنامه تجدید کرده و اذهان و افکار بعضی از جراید خارجی را نسبت به این موضوع روشن سازیم تا باشد که بعدها تحت تأثیر مندرجات و افکار دیگر جراید خارجی که غالباً سعی دارند حقایق را مستور داشته و نیّات غرض‌آلود خود را در لفافه‌های عبارات و الفاظ دور از حقیقت اختفاء نمایند، واقع نشده و دیگر راجع به بحرین و یقین به اینکه جزء لاینفک ایران است شبهه و تردیدی برای آنها باقی نماند...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
بحرین جزء لاینفک ایران است