اختلاف‌افکنی‌های قومیتی در ایران توسط ساواک

ثابتی: به اختلافات بین فارس‌ها و تُرک‌ها دامن بزنید


تاریخ سند: ۲۸ اسفند ۱۳۵۶

 

از: اداره کل سوم-۳۱۲

به: سازمان اطلاعات و امنیت قم

شماره: ۳۱۲/۹۷۸۶

به نحو مقتضی به اختلافات موجود بین فارس‌ها و تُرک‌ها دامن زده و از این جریان به طور مطلوب بهره‌برداری و نتایج حاصله اعلام. ثابتی

امنیت داخلی: توسط منابع و عوامل دیگر نسبت به پیاده‌کردن این دستور اقدام شود.


ثابتی: به اختلافات بین فارس‌ها و تُرک‌ها دامن بزنید