جرم: اهانت به شاه


در دوران پهلوی دوم توهین به شخص اول مملکت جرم محسوب ‌شده و افرادی که نسبت به شاه کلمه اهانت‌آمیزی به زبان می‌آوردند، توسط ساواک تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.


جرم: اهانت به شاه