کلفت بهایی


1578 بازدید

کلفت بهایی
موضوع: فعالیت بهاییان

سروان دکتر احمد نبیلی افسر تیپ جام، بهایی بوده و در مورد اشاعه و تبلیغ مذهب بهایی در بین مردم خصوصاً افسران و درجه‌داران تیپ جام، اقدام به عمل می‌آورد/طیب
نظریه منبع: در این باره از وجود کلفت خود که دختر جوانی است استفاده می‌نماید.
نظریه رهبر عملیات: صحت خبر فوق و نظریه منبع مورد تأیید است.
نظریه ساواک: نظریه رهبر عملیات مورد تأیید است.