کودتایی که قبل از اجراء افشاء شد

نوشته های ستوان ناصر رکنی درباره نقش آمریکا در کودتای نقاب


با کشف توطئه ضد انقلاب در تیرماه 1359 که از طریق نفوذ در ارتش قصد کودتا داشتند،از طریق بازجویی از دستگیرشدگان فاش شد که آمریکا نقش اصلی را در طرح و اجرای عملیات کودتا داشته است. در این برگه های بازجویی ، ناصر رکنی، یکی از عوامل کودتای نقاب ،نقش امریکا را بصورت مبسوط توضیح می دهد.

برای خواندن اعتراف های او به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=8cjihey7


نوشته های ستوان ناصر رکنی درباره نقش آمریکا در کودتای نقاب