حضرت آیت الله خمینی تا آخر عمر با اعمال خلاف و ناشایست آنها مبارزه خواهد نمود


حضرت آیت الله خمینی تا آخر عمر با اعمال خلاف و ناشایست آنها مبارزه خواهد نمود