فضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار دخترش هما و پسرش اردشیر زاهدی


2584 بازدید

فضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار دخترش هما و پسرش اردشیر زاهدیفضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار دخترش هما و پسرش اردشیر زاهدی