31 فروردین 1400

فضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار دخترش هما و پسرش اردشیر زاهدی


فضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار دخترش هما و پسرش اردشیر زاهدیفضل الله زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در کنار دخترش هما و پسرش اردشیر زاهدی