باج‌دهی اسرائیل به روزنامه‌های اطلاعات و کیهان


در بامداد دوشنبه پانزدهم خرداد 1346 جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل آغاز شد. از همان ساعات اولیه این جنگ، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان اخبار جنگ را کاملاً زیر پوشش قرار ‌دادند. این دو روزنامه در کشاکش جنگ شش روزه، حتی روز جمعه 19 خرداد هم چاپ و منتشر شدند*.  بطور معمول روزنامه ها در روز جمعه منتشر نمی شد . سند ذیل درباره علت انتشار روزنامه های اطلاعات و کیهان در روز جمعه چنین روایت می کند: 

«...برابر اطلاع واصله در جریان جنگ‌های اسرائیل و اعراب در خردادماه جاری، روزنامه اطلاعات و کیهان درنظر داشتند طبق معمول ایام تعطیل روزنامه منتشرننمایند، ولی عوامل اسرائیل توسط سفارت امریکا مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به این دو روزنامه پرداخت می‌کنند تا روزهای تعطیل نیز به انتشارروزنامه پرداخته و پیروزی‌های اسرائیل را به موقع به اطلاع مردم برسانند...»

* تصاویر این دو روزنامه در روز مذکور در ذیل سند آمده است


باج‌دهی اسرائیل به روزنامه‌های اطلاعات و کیهان
صفحه اول روزنامه اطلاعات که روزجمعه 19 خرداد 1346 منتشر شده است

صفحه 4 روزنامه اطلاعات ادامه گزارش جنگ اعراب و اسرائیل

صفحه 6 روزنامه اطلاعات ادامه گزارش جنگ اعراب و اسرائیل

صفحه آخر روزنامه اطلاعات ادامه گزارش جنگ اعراب و اسرائیل

صفحه اول روزنامه کیهان روزجمعه 19 خرداد 1346 گزارش جنگ

ادامه گزارش کیهان صفحه 3

ادامه گزارش کیهان درباره جنگ اعراب و اسرائیل صفحه 7

ادامه گزارش کیهان درباره جنگ اعراب و اسرائیل صفحه آخر