گزارش اسناد ساواک از راهپیمایی عید فطر

گزارش راهپیمایی های سیزدهم و شانزدهم شهریور ماه 1357


دراسناد پیشرو پنج برگ از گزارش روزانه بولتن سری ساواک درباره راهپیمایی سراسری روزهای 13 و 16 شهریور 1357 را ملاحظه می کنید . در این اسناد کاملا مشخص است که مدیران ارشد ساواک هرگز انتظار برگزاری چنین راهپیمایی های  گسترده را در فاصله سه روز نداشتند. این دو راهپیمایی شاه را به این جمع بندی رساند که شاید بتواند از طریق برقراری حکومت نظامی در تهران و شانزده شهر بزرگ کشور ، موج عظیمی را که برای نابودی رژیم پهلوی به راه افتاده بود مهار کند. غافل از آنکه برقراری حکومت نظامی و سرکوب مردم تهران در میدان شهدا در عمل تیر خلاص را بر پیکر این حکومت مستبد و وابسته به بیگانگان وارد ساخت. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
گزارش اسناد ساواک از راهپیمایی عید فطر