انتشار کتاب جنجالی فراماسونری در ایران


انتشار کتاب فراموشخانه و فراماسونری در‌ ایران‌ نوشته اسـماعیل رایین ،موج گسترده‌ای از واکنشها را‌ برانگیخت که توأم با شگفتی و گـاه وحشت‌ بود.این عکس العمل در میان‌ دولتمردان نظام شاهنشاهی به‌ نحوی‌ بود کـه تقریبا همه آنها بـا تـأکید بر رقابت سازمانهای اطلاعاتی انگلیس و امریکا در ایران و حمایت از رجال ایرانی وابسته به خود گفتند که این اقدام توسط CIA صورت گرفته است‌.برای نمونه دکتر بهبهانی نماینده مجلس‌ شورای ملی در این مـورد اظهار داشت:«قطعا دستگاههای امنیتی مملکت باید از تشکیلات این دسته‌ [فراماسونرها]خبردار می‌شدند.اگر خبر داشته و اقدامی نکرده‌اند دلیل این‌ نیست‌ که فراماسونری‌ مورد تأیید دولت هم می‌باشد(!)از طرفی چون بین دستگاه سـیا (CIA) کـه سازمان جاسوسی و امنیتی‌ امریکا است و دستگاههای جاسوسی انگلیس رقابت وجود دارد و امریکاییها در دنیا می‌خواهند‌ نفوذ‌ انگلیسیها را که به وسیله افراد گروه فراماسون در تمام کشورهای جهان نفوذ دارند ریشه‌کن کنند،لذا اسماعیل رایـین نـویسنده کتابه به تحریک سیا این کتاب را انتشار داده‌ است‌ تا مشت رجال ایران باز شود...بعید نیست دستگاه سیا کار می‌کنند منتشر کند و انتقام خود را بگیرد.»


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
انتشار کتاب جنجالی فراماسونری در ایران