اسماعیل رائین
اسماعیل رائین و فراماسون‌ها

اسماعیل رائین و فراماسون‌ها

اسماعیل رائین نویسنده کتاب سه جلدی «فراموشخانه و فراماسونری» است . رائین شخصیتی کاملاً مشکوک داشت. موسسه‌ای که در سال 1336 با پوشش جمع‌آوری اخبار و تامین اخبار جرائد، با کمک بهرام بوشهری تأسیس کرد، نشان از فعالیت‌های پنهانی او داشت. او برای اینکه ارتباطات خود با عوامل خارجی را، توجیه کند با شماره‌های رمز 111 و 1498 به لیست حقوق بگیران ساواک پیوست. اسماعیل رائین که از حامیان رژیم اشغالگر...

ادامه مطلب

انتشار کتاب جنجالی فراماسونری در ایران

انتشار کتاب جنجالی فراماسونری در ایران

انتشار کتاب فراموشخانه و فراماسونری در‌ ایران‌ نوشته اسـماعیل رایین ،موج گسترده‌ای از واکنشها را‌ برانگیخت که توأم با شگفتی و گـاه وحشت‌ بود.این عکس العمل در میان‌ دولتمردان نظام شاهنشاهی به‌ نحوی‌ بود کـه تقریبا همه آنها بـا تـأکید بر رقابت سازمانهای اطلاعاتی انگلیس و امریکا در ایران و حمایت از رجال ایرانی وابسته به خود گفتند که این اقدام توسط CIA صورت گرفته است‌.برای نمونه...

ادامه مطلب

اسماعیل رائین

به مناسبت درگذشت اسماعیل رائین در دهم دی ماه 1358

اسماعیل رائین

اسماعیل رائین در سال 1298 در بوشهر متولد شد. مدتی در اداره پست مشغول به کار شد و سپس در عرصه مطبوعات و خبرنگاری شروع به فعالیت کرد. کار خبرنگاری رائین در ابتدا به همان حوزه شهر بوشهر محدود بود، اما این فعالیت به‌تدریج گسترده شد و به همکاری با برخی از مطبوعات پایتخت نیز انجامید و در مجله تهران‌مصور، آتش، و اطلاعات مقاله می‌نوشت. به دلیل انتشار خبری علیه رزم‌آرا از اطلاعات اخراج و در مجله...

ادامه مطلب

مرگ اسماعیل رائین به روایت مظفر بقایی

مرگ اسماعیل رائین به روایت مظفر بقایی

اسماعیل رائین نویسنده سری کتابهای «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» بود. ساواک‌ در تهیه  و انتشار این کتابها  همکاری فعالی در قالب ارائه اسناد و مدارک داشت. پس از انتشار کتابها اسماعیل رائین با ماسونها و نزدیکان آنها ارتباطات وسیعی برقرار کرد و ماحصل آن را برای ساواک ارسال می‌داشت‌. رائین‌، رابطه خوبی با امیراسدالله علم‌، وزیر دربار داشت و حتی در نوشته‌های خود،...

ادامه مطلب