تمبر یادبود اقامت لهستانی ها در ایران


این تصویر تمبری است که اداره پست لهستان به مناسبت یادبود اقامت لهستانی ها در ایران طی جنگ جهانی دوم ، چاپ کرده است. بر روی این تمبر یادگاری نوشته شده " اصفهان شهر کودکان لهستانی".


تمبر یادبود اقامت لهستانی ها در ایران