نمایی از میدان سپه در اوایل حکومت رضاشاه


2245 بازدید
تهران قدیم

نمایی از میدان سپه(میدان امام خمینی) و بانک شاهنشاهی ایران(بانک بازرگانی) در اوایل سلطنت رضاشاه


نمایی از میدان سپه در اوایل حکومت رضاشاه