اظهارات ولادیمیرکوزمین معاون بیمارستان شوروى در تهران در مورد اوضاع ایران


1373 بازدید

اظهارات ولادیمیرکوزمین معاون بیمارستان شوروى  در تهران در مورد اوضاع ایران
بیگانه نامبرده فوق در تاریخ 14/11/57، در مورد اوضاع ایران اظهار داشته است :

«با توجه به آمدن آیت‏اله خمینى و تظاهراتیکه از طرف پیروان وى بعمل آمده برگشتن ایران بوضع سابق امکان‏پذیر نیست و ارتش هم قادر به کودتا نخواهد بود زیرا هیچ ارتشى نمیتواند دو سوم مردم ملتش را قتل عام کند.»

کوزمین اضافه کرد :

«ما انتظار دگرگونى و تغییر رژیم ایران را داشتیم ولى ابدا فکر نمیکردیم اکثریت قریب باتفاق مردم ایران بخصوص توده‏هاى محروم یکبار سر بعصیان و طغیان بردارند و اینطور بى پروا جلوى گلوله بروند و این چنین دولت و رژیم را فلج کنند.»

ارزیابى خبر : مطالب فوق توسط ولادیمیرکوزمین معاون بیمارستان شوروى در تهران و عضو سرویس اطلاعاتى کى. جى. بى بیان شده است.