آیت الله سعیدی: خداوند ریشه آنهائیکه مخالف دین هستند از بین ببرد


آیت الله سعیدی: خداوند ریشه آنهائیکه مخالف دین هستند از بین ببرد