صعود و نزول آراء در انتخابات دوره شانزدهم تهران/1328


772 بازدید
انتخابات

صعود و نزول آراء در انتخابات دوره شانزدهم تهران/1328

صعود و نزول آراء در انتخابات دوره شانزدهم تهران/1328


شماره 94 روزنامه باختر امروز مورخ 30 آبان 1328