روزهای انقلاب


1877 بازدید

 روزهای انقلاب

روستای «علی‏آباد» در اطراف شهر شیراز، در استان فارس و در جنوب غربی ایران قرار دارد. در تابستان سال 1978 ‏ماری هگلاند در حالی وارد این روستای چند هزار نفری و کوچک آن زمان شد که نمی‏دانست چند ماه بعد چه تغییرات مهمی این شهر و کشور را فرا می‏گیرد. او اولین محقق آمریکایی بود که طی 18 ماه حضورش در ایران خود شاهد وقوع انقلاب اسلامی بود. کتاب ‏روزها‏ی انقلاب دیدگاهی صمیمانه را در مورد چگونگی وارد شدن، تجربه کردن و تاثیر گذاری افراد عادی در انقلاب سال 1979 و پیامدها‏ی آن ‏ارائه می‏دهد.

عقل سلیم ایدئولوژی مذهب شیعه را موجب بر افروختن جنبش انقلابی می‏داند. اما هگلاند از سوی دیگر معتقد است که انقلاب به دلایل واقع بینانه‏تری همچون نابرابری فزاینده، عدم توسعه، فقدان فرصت‏ها‏ی شغلی و فساد دولت رخ داد. انتظارات رهبران محلی ‏و فرآیندهای سیاسی- انتظاراتی که بر تجربه آنها در مورد فرقه‏ها‏یی مبتنی بر روابط خویشاوندی بنا شده بود – رفتارها و تصمیم‏گیری‏ها‏ی روستائیان محلی را تعیین می‏کرد و و اغلب تنها پس از پیوستن به قیام توجیهات مذهبی را برای انقلاب در پیش می‏گرفتند. این کتاب با انتشار روایت‏ها‏ی درگیری و انقلاب در کنار مصاحبه‏ها‏ی پرمفهوم، این مقطع تاریخی خطیر را روشن می‏کند.

کتاب ‏روزها‏ی انقلاب چند دهه بعد با بازگشت به علی‏آباد و توصیف روستا و انقلاب پس ازگذشت 30 سال پایان می‏یابد. ماری هگلاند طی چند بازدید بین سال‏ها‏ی 2003 و 2008 به بررسی اثرات ماندگار انقلاب بر جناح‏ها‏ی سیاسی محلی و زندگی افراد می‏پردازد. ایران همواره در صدر اخبار قرار دارد، بدین لحاظ هیچ‏گاه این نگاه صمیمانه به تاریخ اخیر این کشور و مردم آن، به هنگام‏تر و خطیرتر از اکنون برای درک اثر متقابل سیاست داخلی و جهانی بر ایران نبوده است.


تاریخ شفاهی