تلگراف آیت الله گلپایگانی به شریف امامی پس از فاجعه 17 شهریور


تلگراف آیت الله گلپایگانی به شریف امامی پس از فاجعه 17 شهریور

«...اخبار موحشی از کشتار و قتل‌عام مسلمانان از تهران می‌رسد. حقیر به جنابعالی اخطار می‌کند اینگونه روبروشدن با امواج احساسات مردم ناراضی موجب مصائب عظیم‌تر و خطرات بزرگتر برای مملکت است و شخص جنابعالی در برابر خدا و تاریخ و ملت ایران مسئول این حوادث هستید. با اینکه روز گذشته(16 شهریور) تظاهرات در نهایت آرامی برگزار شد و مردم خود مراقبت می‌کردند، اعلام حکومت نظامی و جوی خون راه انداختن هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. متوجه باشید بر سر دوراهی قرار دارید...»

 


تلگراف آیت الله گلپایگانی به شریف امامی پس از فاجعه 17 شهریور