ستارخان سردار ملی در نهضت مشروطیت


ستارخان‌، معروف به سردار ملی سومین پسر حاج حسن قره‌داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ خورشیدی در روستای بیشک در آذربایجان به دنیا آمد. پدرش‌، حاجی حسن‌، از اهالی قراجه‌داغ‌، بزاز سیار بود. نهضت مشروطه و ابعاد وسیع آن‌، باعث شد که وی‌، به دفاع از مشروطه‌خواهان بپردازد و با انجمن حقیقت ارتباط پیدا کند. در جریان محله امیرخیز، علیه مستبدین به انقلابیون و آزادیخواهان پیوست. وی در مقابل قشون عظیم محمدعلی‌شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه‌خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده‌بود، ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذارد. ستارخان مردم را ضد اردوی دولتی فراخواند و خود رهبری آن را بر عهده گرفت و به همراه سایر مجاهدان مشروطه خواه و باقرخان -سالار ملی- مدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت تبریز به دست طرفداران محمدعلی‌شاه بیفتد و پس از تبریز، در فتح تهران به دست مشروطه طلبان‌، با تجلیل بی سابقه ای وارد پایتخت شد. آنگاه در پارک اتابک مسکن گزید و آنجا را، کانون آزادیخواهان قرار داد. در درگیری با دولتیان‌، مورد اصابت تیر قرار گرفت‌. از پارک اتابک‌، به خانه ای در خیابان امیریه‌، منتقل شد. ستارخان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۲۹۳ (۲۸ ذی الحجه ۱۳۳۲) در تهران درگذشت. و در صحن غربی حرم مطهر عبدالعظیم‌، به خاک سپرده شد.


ستارخان سردار ملی در نهضت مشروطیت