تلگراف وزیرمختار آمریکا در تهران به وزارت امورخارجه آمریکا

تقاضای انگلیس برای پشتیبانی آمریکا از تلاشهای آنها برای نخست وزیری حسنعلی منصور

نگرانی انگلیس‎ از شکست ارتش ایران از قبایل فارس


تهران - 20 ژوئیه 1943 معادل 28 تیر ماه 1322

نگرانی انگلیس در ایران از شکست ارتش ایران از قبایل فارس و خواستار پشتیبانی وزیر مختار آمریکا در بر انداختن حکومت سهیلی و نخست وزیری علی منصور .

اظهار عدم مخالفت وزیر مختار آمریکا با نخست وزیری علی منصور در عین حال قولی برای کمک در بر انداختی حکومت سهیلی نداده و فکر نمی کند روسیه نیز قولی در این زمینه به آنها بدهد.

بنظر میرسد بریتانیاکوشش آگاهانه ای در ترسیم عدم امنیت هرج و مرج و آنارشی در ایران می نماید که یا بدلیل زودباوری صادقانه اش از خارج شدن اوضاع از کنترل و احساس مسئولیت نسبت به امنیت در ایران و یا بدلیل تمایل از بهره برداری از موقعیت برای رهایی از حکومت سهیلی می باشد.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تقاضای انگلیس برای پشتیبانی آمریکا از تلاشهای آنها برای نخست وزیری حسنعلی منصور