گزارش ساواک در باره سوابق مهدی بهار مرد هزار چهره


گزارش ساواک در باره سوابق مهدی بهار مرد هزار چهره
درسند پیش رو ساواک گزارشی درباره فعالیت های دکتر مهدی بهار پسر عمه ملک الشعرا بهار ارائه می کند . در این سند سه موضوع مهم در باره او مطرح شده است :

اول آنکه ارتشبد نعمت الله نصیری که در سند به عنوان ریاست ساواک از او یاد شده است در باره انتشار کتاب میراث خوار استعمار دستور داده که ساواک خود را به نادانی بزند . این خود نشان دهنده این واقعیت است که ساواک خود در تولید و انتشار کتابی که افشاگر ماهیت آمریکا است، دست داشته است.

دوم آنکه در این سند عنوان می شود بهار با وجود آنکه در گذشته با توده ای ها ارتباط نزدیک داشته است اما اکنون (سال 1355) توده ای نیست.

سوم آنکه در دوره تحصیل طب در فرانسه سفارت شوروی در پاریس خرج تحصیل او را می داده است.

با توجه به موارد فوق می توان چنین نتیجه گرفت که مهدی بهار در دوران قبل از پیروزی انقلاب با آنکه در قالب نیروهای چپ خود را مخالف شاه نشان می داده اما در واقع با دستگاه شاه در خفا همکاری داشته است. جالب آنکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رد پای او در کودتای موسوم به نقاب که مرکز فرماندهی آن در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان بوده است ، شناسایی می شود. اما او به کمک دوستانش قبل از دستگیری موفق به فرار از ایران می گردد.