دستور رضاخان برای تعیین نماینده آباده در مجلس شورای ملی


متن فرمان رضاخان در سمت وزارت جنگ 

طهران  به تاریخ 12 برج جوزا 1302

وزارت جنگ اداره    
نمره صادره 1159
نمره وارده
ذکر نمره قبل
کارتن ـ دوسیه

امیرلشکر جنوب، شخصاً کشف فرمایند
سابقاً درطى دستوراتى که صادر شده سیف‌اللّه‌ خان براى نمایندگى آباده معین شده است، اینک لزوماً متذکر می‌شوم که سیف‌اللّه‌ خان اشتباهاً نامزد گردیده و بایستى سردار فاخر از آباده انتخاب شود. ضمناً لازم است به امان‌اللّه‌ خان دستور دهید که با نصره‌الممالک حاکم آباده موافقت نماید.
نمره 1159

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون


انتخابات مجلس پنجم به روایت اسناد، جلد اول، صفحه 126، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1384.
دستور رضاخان برای تعیین نماینده آباده در مجلس شورای ملی