امام خمینی در نوفل لوشاتو؛ دیماه 1357


امام خمینی در نوفل لوشاتو؛ دیماه 1357
با هر پیام امام خمینی اقیانوس ملت به تلاطم در می‌آید...تصاویری از حضور امام خمینی در میان علاقمندان و خبرنگاران در نوفل لوشاتو؛ دیماه 1357


شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران

شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران