پوشش فرهنگی برای نفوذ بیشتر آمریکا در ایران


پوشش فرهنگی برای نفوذ بیشتر آمریکا در ایران
یکی از سیاستهای دولتهای توسعه طلب استعماری گسترش نفوذ در کشورهای هدف به بهانه ارائه خدمات اجتماعی،فرهنگی،بهداشتی و درمانی است. در همین راستا ایالات متحده آمریکا در یک قرن اخیر تا آنجایی که توانسته است ابتدا در چارچوب اعزام مسیونرهای مذهبی و تاسیس آموزشگاه ها و درمانگاه ها و اعزام مستشاران اقتصادی و پس از کودتای 28 مرداد مستشاران نظامی و امنیتی در ایران سلطه خود را گسترش داده است.

سند پیش رو که نامه سرتیپ منوچهر هاشمی رئیس اداره هشتم ضد جاسوسی ساواک است به یکی از این اقدام ها که تحت عنوان انجمن فرهنگی ایران و آمریکا سازماندهی میشود، اشاره دارد. برگزاری نظر سنجی برای بدست آوردن میزان نفوذ انجمن فرهنگی آمریکا در ایران !