امام خمینی در نوفل لوشاتو، در روز فرار شاه


امام خمینی در نوفل لوشاتو، در روز فرار شاه


شاه رفت : Le chah s`en vaتصویری از امام خمینی در نوفل لوشاتو در روز فرار شاه، در یکی از نشریات خارجی

در سمت چپ این تصویر، یک روزنامه فرانسوی با تیتر «شاه رفت» جلب نظر می‌کند