بازگشت امام خمینی به آغوش میهن پس از 15 سال تبعید

امام آمد


111 بازدید

دیو چو بیرون رود، فرشته درآید

آن روز که امام خمینی بعد از پانزده سال به وطن بازگشت میلیونها ایرانی در شهرهای مختلف به خیابان ها ریختند و در تهران بزرگترین استقبال تاریخی را از فرودگاه مهرآباد تهران تا بهشت زهرا به نمایش گذاشتند. این مساله بویژه بعد از قطع پخش مستقیم ورود امام خمینی از تلویزیون بیشتر از هر زمان دیگری توجه ناظران رسانه ای  را به خود معطوف کرد .  

میلیونها ایرانی درحالی که اشک شوق به چشم داشتند به استقبال مردی رفتند که آزادی ایران را از نظام استبدادی شاه و رهایی از سلطه آمریکا وسایر قدرتمداران رانوید میداد. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
امام آمد