پیام روشن مردم خطاب به محمد رضا شاه


پیام روشن مردم خطاب به محمد رضا شاه
مرگ موهبتی الهی است که از جانب ملت دو دستی به شاه تقدیم می شود. نوشته ای که بر روی پلاکارد در این عکس مشاهده می کنید در واقع واکنشی است به این ادعای شاه که می گفت :«سلطنت موهبتی الهی است که از سوی ملت به پادشاه تفویض شده است.»