آیت الله گلپایگانی : خیلى کارها کردند شاید بتوانند مرا بطرف خودشان بکشند


1580 بازدید

آیت الله گلپایگانی : خیلى کارها کردند شاید بتوانند مرا بطرف خودشان بکشند


موضوع : اقدامات گروه ضربت پیرو 3548/21 ـ 18/10/52

از : 21 تاریخ 19/10/52

به : 312 شماره : 3675/21

ساعت 1730 روز 17/10/52 گروه ضربت و عده‏اى از طلبه‏ها که جمعا در حدود یکصدوپنجاه نفر بودن در مدرسه فیضیه اجتماع کردند و سپس بصورت دسته دسته و پراکنده حرکت کرده و بمنزل آقاى گلپایگانى رفته و در اطاق بیرونى منتظر نشستند. بعد از مدتى آیت‏اله گلپایگانى از نماز مراجعت نموده و نزد آنان آمد طلبه‏ها بلند شدند و صلوات فرستادند و مدتى سکوت در مجلس بود تا اینکه یکى از اطرافیان گلپایگانى گفت اگر امرى دارید به حضرت آیت‏اله بفرمائید در این وقت طلبه‏اى بنام جواهرى بلند شد و اول چند دعا کرد و بعد گفت حضرت آیت‏اله میدانید که در حوزه علمیه قم اغتشاش و بى سروسامانى حکم فرما است در چند روز اخیر زدوخوردهایى در حوزه اتفاق افتاده که با چوب بسر طلبه‏اى زده‏اند اگر خداى نکرده یکنفر در این میان کشته میشد چقدر بضرر حوزه تمام میشد اینها بخاطر اینست که در حوزه مدرس نیست اگر مدرس بود و طلبه‏ها مشغول درس بودند چنین اتفاقاتى نمیافتاد و دیگر اینکه از بیت شما اعلامیه برعلیه آقاى مشکینى توزیع کرده‏اند و مهر و امضاى شما در پاى آن بوده است لذا ما آمده‏ایم از محضر شما تقاضا کنیم که باین بى سروسامانى‏ها رسیدگى کنید. آقاى گلپایگانى پس از خیرمقدم بطلبه‏ها گفت اولاً ما در حوزه تصمیماتى داریم و در این باره با آقاى شریعتمدارى مذاکره کرده‏ایم و خدا شاهد است که من مستقیم با دولت رابطه ندارم ولى غیرمستقیم اقدام کرده‏ایم بلکه بتوانیم آقایان را برگردانیم و اما درباره مهر و امضاى من بشما بگویم که اصلاً چنین چیزى نبوده و شخصى مهر مرا چاپ کرده است حتى امسال یکنفر رفته و در یکى از دهات و گفته من خود گلپایگانى هستم بجاى من در ده رفته بود چطورنمیتوانند مهر مرا جعل کنند جواهرى گفت اعلامیه را در منزل شما گرفته‏اند گلپایگانى گفت در خانه من شاید ولى سئوال کنید از چه کسى گرفته‏اند تا برویم روبرو کنیم و سازمان امنیت فعلاً فقط با من مبارزه میکند و خیلى کارها کردند شاید بتوانند مرا بطرف خودشان بکشند چندى قبل خواستند با من ملاقات کنند ولى من بهیچوجه حاضر بملاقات نشدم لذا براى من پیغام دادند که کارى بر سرت بیاوریم که زنهاى قمى با لنگه کفشهایشان ترا از قم بیرون کنند. این کارها تمام دست دولت است اینهمه تهمت و چیزهایى که در اعلامیه و رادیو و بصورت جزوه برعلیه من چاپ و منتشر کردند تمام دست دولت است و حتى گفتند که آقایان را که تبعید کرده‏اند من دستور داده‏ام. یکى از آقایان معاودین روزى بمن گفتند تمام اشخاصى را که در عراق تبعید کرده‏اند از طرف بیت آقاى خوئى بوده گفتم شما از کجا خبر دارید گفت حزب بعثى‏ها گفته‏اند سئوال کردم شما حزب بعث را کافر میدانید یا مسلمان گفت کافر گفتم چطور حرف کافر را باور کردى آنها میخواهند آبروى آقاى خوئى را ببرند لذا مرا هم همینطور اعلامیه را باسم من پخش میکنند ولى کى پخش میکند کجا پخش میکند؟ چه کسى پخش میکند؟ در این هنگام شیخ قدرت‏اله علیخانى بلند شد و گفت با اجازه حضرت آیت‏اله این طلبه‏ها که آمده‏اند در اینجا آمده‏اند از شما تقاضا کنند که سیدمهدى گلپایگانى را از حوزه اخراج کنید. مگر من چه کرده بودم که سیدمهدى فرزند شما چند نفر لات چاقوکش را شب فرستاد در منزل من بجان شما کور شوم اگر دروغ بگویم. بجان دو بچه‏ام که آن شب بمنزل نرفتم زنم فهمید و تا صبح زن و بچه‏ام ناراحت بودند این طلبه‏ها آمده‏اند بگویند که مهدى گلپایگانى باید از حوزه اخراج شود (طلبه‏ها با صداى بلند گفتند صحیح است) بعد طلبه دیگرى بنام حسنعلى ابراهیمى رشته سخن را بدست گرفت و گفت حضرت آیت‏اله آیا حضرت على هم مثل شما قضاوت میکرد و افزود آقاى منتظرى و مشکینى خودشان گفته‏اند که مسبب اصلى تبعید ما مهدى گلپایگانى بوده است شما چرا ساکت هستید که استعمار هر روز فضلا و مدرسین ما را بدون جرم تبعید کنند و در پرونده آنها ذکر کنند که چون اختلاف در حوزه است این افراد هم‏عقیده نیستند تبعید شده‏اند آیت‏اله منتظرى آیت‏اله مشکینى با چه کسى اختلاف دارند و چرا طرف مقابلش را تبعید نکرده‏اند چرا ما طلبه‏ها هر روز باید بجان هم بیفتیم براى اینکه اتحاد میان ما نیست چرا استعمار کارى کرد که بین ما یازده هزار طلبه نفاق بیفکند اگر ما متحد باشیم هیچ قدرتى نمیتواند بین ما جدایى بیندازد و استعمار هر روز عده‏اى از فضلا و مدرسین ما را که هرکدامشان در حوزه سنگرى بودند تبعید کنند و آقاى ربانى شیرازى را در پرونده‏اش ذکر کنند که در جریان شهادت پاسبان دست داشته است و به آقاى منتظرى تهمت همکارى با ربانى بزنند و همچنین چرا باید کلیه اختیارات منزل شما بدست مهدى باشد آیا اینها. اینهمه فتنه و آشوب که در حوزه میکنند شما را با خبر میکنند؟ آیا وقتى آقاى منتظرى را تبعید کردند داماد شما آقاى ابطحى باید خوشحالى کند و بگوید دیدید آیت‏اله شما را هم تبعید کردند؟ وقتى شما در نجف‏آباد شهریه دادید و طلبه‏ها آنرا پس دادند علتش این بود که مهدیقلى باستانى شهریه را تقسیم میکرد لذا طلبه‏ها شهریه را پس دادند. زیرا باور نمیکردند که شهریه شما باشد وقتى فهمیدند که مربوط بشما است آمدند بگیرند ولى پول را پس فرستاده بودند. مهدى گلپایگانى و مهدیقلى باستانى در حوزه منفورند و الان هم اگر باستانى این مرد خائن به مدرسه فیضیه بیاید طلبه‏ها او را قطعه قطعه میکنند و همچنین مهدى گلپایگانى را اینها در حوزه خائن شناخته شده‏اند و باید از حوزه اخراج شوند لذا پس از معذرت‏خواهى از حضرتعالى خواهش میکنم که باین وضع سروسامانى داده شود. ما شما را پدر خود میدانیم و اکنون که در حدود 200 نفر طلبه و فضلا گرد هم جمع شده‏ایم براى اینست که شما فکرى بکنید که ما برویم سر درس و بحث خودمان. ما میتوانستیم در شهرهاى خودمان کار کنیم زراعت. بقالى ولى آمده‏ایم در حوزه قم درس بخوانیم اگر این وضع باشد سروصدا هست. دعوا هست. شما فکرى بکنید. آیت‏اله گلپایگانى پس از استماع سخنرانى ابراهیمى فقط گفت وفقهم‏اله و برخواست و باندرون رفت.

نظریه شنبه ـ از ساعت 5/2 بعدازظهر من در مدرسه فیضیه گروه ضربت را زیر نظر داشتم سیدهادى هاشمى داماد منتظرى. على‏اصغر فقیه مشکینى برادر على‏اکبر مشکینى. شیخ منوچهر زندوکیلى. شیخ قدرت‏اله علیخانى. فقیهى اصفهانى. سیدافتخارى. شیخ على نوائى. محمود رحیمى. محمدتقى اثنى عشرى. علوى اصفهانى مرتب از بعدازظهر در مدرسه اجتماع میکردند. شیخ قدرت‏اله علیخانى عده‏اى از طلاب ترک را نیز که چندى قبل نزاع کرده بودند آورده بود غیر از سیدهادى هاشمى و على‏اصغر فقیه مشکینى و زندوکیلى بقیه افراد گروه بمنزل گلپایگانى مراجعه نمودند و عده‏اى هم بصورت تماشاچى بودند سیدمهدى در منزل گلپایگانى نبود ولى عده‏اى از طلاب اهل لرستان دور آیت‏اله را گرفته بودند که کسى جسارتى به آقا نکند این جلسه در ساعت 7 بعدازظهر خاتمه یافت و طلاب بدون هیچ سروصدائى پراکنده شدند.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است اینگونه اقدامات ادامه خواهد یافت و از ناحیه گلپایگانى هم بدون عکس‏العمل نیست باید منتظر آینده بود. شراره

نظریه سه‏شنبه ـ در مرکز است

آقاى علیخانى خلاصه‏اى از متن خبر قبلاً بصورت تلفنگرام از ساواک قم اعلام شده بود که بعرض رسیده است بهره‏بردارى و دایره بررسى نیز در جریان قرار گیرد. 29/2