رسیدگی به خانواده شهدای انقلاب توسط اشخاص ناشناس


رسیدگی به خانواده شهدای انقلاب توسط اشخاص ناشناس
خیلی محرمانه

به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور

از: سب 2(31 د)

شماره: 84/40/02/501/416

تاریخ: 18/9/1357اطلاع واصله حاکیست:

افرادی که در تظاهرات کشته می‌شوند، در اولین فرصت اشخاص ناشناسی با ظاهری آراسته، تحت عنوان اینکه از طرف[امام]خمینی مأموریت رسیدگی به وضع بازماندگان را دارند به منازل مقتولین[=شهدا] مراجعه و به حساب و بدهی او رسیدگی و ضمن پرداخت تمام بدهی متوفی مبلغی نیز به خانواده او کمک نموده و اسم متوفی را در لیست ویژه‌ای ثبت می‌نمایند.