تظاهرات مردم مشهد در دوران پیروزی انقلاب اسلامی


تظاهرات مردم مشهد در دوران پیروزی انقلاب اسلامی
عکس روایتگر حضور پر شور مردم انقلابی مشهد در یکی از صدها تظاهراتی است که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بر ضد حکومت پهلوی و ظلم و بیداد محمدرضا شاه برگزار شد.