دلیل قدرت داشتن ثابت پاسال در حکومت پهلوی


اسناد ساواک
2517 بازدید
ثابت پاسال

در سند پیش رو گزارش ساواک را درباره زدو بندهای ثابت پاسال با دربار شاه می خوانید که به ریشه یابی دلیل رشد ثابت پاسال در دوره حکومت محمد رضا شاه می پردازد. 

متن سند به شرح زیر است: 

« شماره‌: 718/ن ـ 300 تاریخ : 42/9/25

موضوع : محافل اقتصادی

یکی از بازرگانان بازار می‌گفت در محافل اقتصادی تهران چنین شهرت دارد که در دوره زمامداری آقای علم امور مربوط به اقتصاد کشور طبق نظر و به نفع حبیب ثابت پاسال تنظیم و اجرا می‌شود و علت آن هم این است در زمان حکومت مصدق موقعی که ملکه مادر و عده‌ای از خاندان جلیل سلطنت در اثر فشار حکومت وقت از ایران خارج شده و به امریکا رفته بودند در آن کشور مورد بی‌مهری کارکنان سفارت ایران قرار گرفته ولی حبیب ثابت پاسال که آن موقع در امریکا دارای زندگی مجللی بوده اعضای خانواده سلطنتی را به منزل خود برده و از آنان پذیرایی کامل نموده است و اکنون که کلیه قدرت‌های کشور در دربار متمرکز شده به پاس کمک‌های سابق‌، وزارت اقتصاد به دستور دربار شاهنشاهی به نفع ثابت پاسال قدمهای متعددی برداشته و در موقع منع ورود روغن ماشین یک قلم 24 میلیون تومان به حبیب ثابت پاسال سود رسانیده است‌.

در پرونده حبیب ثابت پاسال بایگانی شود

بخش 322

آقای کمالی‌... 26/9 »

شرح سند:

در مجموع ثابت پاسال در طول زندگی خود، به ویژه از ۱۳۳۲ ش به بعد، با خاندان پهلوی (ازجمله شمس واشرف، دو خواهر محمدرضاشاه) و شخص شاه، و شخصیتهای مهم سیاسی ایران، از جمله عبدالکریم ایادی، پزشک مخصوص دربار و منسوب به بهائیت، مناسبات دوستانه ای داشت که همین امر زمینه رشد سریع او را فراهم کرد و سبب شد منابع سرمایه گذاری او به بهترین نحو تأمین شود. وزارت اقتصاد نیز، به دستور دربار، تسهیلات گسترده ای در اختیار ثابت قرار داد ثابت با نخست وزیران وقت، ازجمله حسین علاء و امیرعباس هویدا ، نیز مناسبات دوستانه داشت و بنا بر بعضی شواهد، آنان در برخی از شرکتهای ثابت سهام داشتند. وی همچنین به شاه و شخصیتهای سیاسی و غیرسیاسی کمکهای مالی زیادی می‌کرد، به ویژه در برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله، تأمین کننده اصلی هزینه‌ها بود.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
دلیل قدرت داشتن ثابت پاسال در حکومت پهلوی