فرح پهلوی: کم‌کم با موسیقی ایرانی آشنا می‌شوم!


تاریخ سند: 5 شهریور 1348

 

خیلی محرمانه

شماره گزارش: 36216/20ه5

تاریخ گزارش: 5/6/48

موضوع: مصاحبه شهبانوی ایران با خبرنگار مجله زن روز

مصاحبه شهبانوی ایران با خبرنگار زن روز مندرج در مجله زن روز، شماره‌ای که عکس‌های رنگین خاندان سلطنتی در آن چاپ شده است، موجب انتقاد اکثر مردم گردیده و گفته می‌شود مصلحت نبود شهبانوی کشوری 25 میلیونی که ایرانی‌الاصل می‌باشند اظهار نمایند کم کم به موسیقی ایرانی آشنا می‌شوم.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش خبری قابل بررسی است.

نظریه 20ه5: نظریه رهبر عملیات مورد تأیید است.
 


فرح پهلوی: کم‌کم با موسیقی ایرانی آشنا می‌شوم!