عرفات: تهران قلب فلسطین شد


عرفات: تهران قلب فلسطین شد
روزنامه اطلاعات؛ 29 بهمن 1357یاسر عرفات: تهران قلب فلسطین شد