وحشت مردم از قوای پلیس جنوب


2385 بازدید

وزارت امور خارجه
راپورت ملاقات
روز شنبه 16 محرم[الحرام] 1336 با مستشار سفارت انگلیس ملاقات و بطور خصوصی شرح مظالم قوای موسوم به قشون جنوب ایران را با اثرات سوئی که در روابط دولتین می بخشد، شرح دادم (وقایع جرزم و [ناخوانا] و دُرج و [ناخوانا]) و گفتم به طوری مردم در وحشت هستند که به محض نزدیک شدن قشون مزبور به هر نقطه، اهل آنجا خانه و زندگی خود را گذاشته، فرار میکنند. مثل اینکه از چند نقطه اطراف یزد و کرمان اخیراً تلگرافاتی به دولت نموده اند. مستشار اظهار داشت وزیر مختار ازین حوادث متأسف می باشند و یقین دارند اهالی دهات اشرار را پناه داده، حمایت کرده اند والاّ مورد حمله واقع نمی شدند. بالاخره پس از مذاکرات قرار شد از طرف سفارت اوامر و تعلیمات به جاهای لازم صادر شود که ازین قبیل حوادث جلوگیری شود و با مردم این طور رفتار ننمایند. در باب استرداد اموال تجارتخانه کیانیان و سایر مردم نیز خواهش کردم اقدامات بعمل آورده، نتیجه را اطلاع دهند. منصورالملک
 


وحشت مردم از قوای پلیس جنوب