گزارشی از غارتگری‌های پلیس جنوب


دولت علیه ایران
وزارت داخله
به تاریخ 30 دلو 1336[=1296ش]
مرقومه
وزارت جلیله امور خارجه
اهالی از بابک و رعایای آنجا عرض‌حال رقّت‌آمیزی از غارت‌گری پلیس جنوب فرستاده‌اند. چون جالب توجه و استحضار آن وزارت جلیله از مفاد آن لازم بود، عیناً ارسال گردید. ملاحظه خواهند فرمود تا حال چندین پارچه آبادی از نتیجه تطاول و تجاوز پلیس جنوب خالی‌السکنه و مخروبه شده است. رعایای غارت‌زده بی‌منزل و مأوا در اطراف متواری هستند و در هر هفته به ارسال این قبیل عرایض استرحام و از دولت کسب تکلیف می‌کنند. وزارت داخله متحیّر است چه جوابی به آنها بدهد و برای معاش یومیه غارت‌زدگان چه طریقی می‌تواند در نظر بگیرد. البته آن وزارت جلیله در تعقیب اقدامات سابقه بذل توجه مؤثری خواهند فرمود که تا یک اندازه وسیله آسایش غارت‌زدگان فراهم شود. عرض‌حال متعوق را هم پس از ملاحظه اعاده فرمایید که جوابی به متظلمین داده شود. عبدالله


گزارشی از غارتگری‌های پلیس جنوب